Frågor och svar

Vi ger svar på dina frågor.

Här hittar du svar på våra mest vanliga frågor kring 4evergreen kemfritt.se. Hittar du inte svaret du söker här? Välkommen att ta kontakt med oss på 08-4100 77 27.

Hur fungerar 4evergreen kemfritt.se?

4evergreen kemfritt.se renar avloppsvatten mekaniskt (genom slamavskiljning), biologiskt (BOD & kväve) och kemiskt (fosfor) – Allt i en enhet. Inga separata slamavskiljare, infiltrationer/markbäddar, extra behållare eller tunga filtersäckar behövs och framför allt inga kemikalier. Mer om hur det fungerar kan man läsa i vår broschyr [här].

Vad skiljer 4evergreen kemfritt.se från konkurrenterna?

4evergreen Kemfritt.se skiljer sig från konkurrenterna genom sin beprövade och otroligt driftsäkra SBR process kombinerat med den unika offeranodtekniken för fosforrening.

Den svenska marknaden domineras i dagsläget av minireningsverk som arbetar med olika varianter av aktiv slamrening och tekniker med anaeroba slamavskiljarsteg och kemisk fällning eller stora säckar med fosforbindande material. 4evergreen kemfritt.se baseras på en av Europas mest beprövade SBR processer med närmare 100 000 installerade system och saknar såväl mekaniska pumpar som elektromagnetiska ventiler. En genialisk kontrollenhet optimerar driften efter verklig belastning och besparar energi per automatik. När behovet av syresättningen minskar sänks effekten på kompressorn automatiskt.

4evergreen Kemfritt.se har en unik process för fosforrening där SBR processen i kombination med en offeranodteknik certifierats enligt standard. Normal och hög skyddsnivå i avseende på fosfor sker helt utan kemikalier och utan behov av filtermassor som behöver bytas varje år. 4evergreen Kemfritt.se är vad det heter.

Utöver en bra produkt levererar vi högklassig service med egen organisation som täcker hela landet.

Kommer min kommun att godkänna 4evergreen Kemfritt.se ?

Ja, definitivt. Miljö- och hälsoskyddskontoren ute i landet är mycket nöjda med 4evergreen Kemfritt.se och vår unika miljövänliga lösning för att nå högsta nivå av rening. Att vi tillhandahåller dessa robusta lösningar i Sverige för våra unika förutsättningar och arbetar utan kemikalier eller fosforbindande material i storsäck som lämnar ett aggressivt högt pH värde är givetvis även för kommunen önskvärt, precis som för fastighetsägaren.

Det som övertygar mest är att 4evergreen Kemfritt.se är genuint robust i såväl konstruktion som funktion. Inga mekaniska pumpar, inga elektromagnetiska ventiler och väl tilltagen volym för slamlagring bäddar för en bekymmersfri tillvaro som fastighetsägare. Brister i robusthet är annars huvudanledningen till att vissa kommuner är skeptiska till reningsverk.

Funktionen i 4evergreen Kemfritt.se loggas dygnet runt – inga larm missas eller ignoreras. När systemet servas av vår egna organisation sker det professionellt och kontrollenhetens samtliga justeringar som görs driftloggas och kan spåras.

Tanken är tillverkad av högkvalitativ glasfiberarmerad härdplast och är enkel att slamtömma – reningsverket och dess komponenter klarar verklighetens krav år efter år. Med en tank som håller i över 100 år är fastigheten framtidssäkrad en lång tid framöver.

Vad är fördelarna med en glasfibertank?

En glasfibertank är robust och billig att installera. Den kräver inga stora maskiner eller kranar för att lyftas på plats och den tål att slamtömmas år efter år utan att ta skada och vittrar inte sönder med tiden. Tanken levereras i ett stycke och det föreligger ingen risk för att det läcker in dagvatten i skarvar mellan olika delar av tanken.

Samtliga av våra glasfiberarmerade tankar för olika ändamål tillverkas i Eskilstuna i OP Glasfibers regi, med över 25 års erfarenhet av byggnation av glasfiberarmerade produkter. Entreprenörer med erfarenhet i branschen föredrar alltid glasfiber framför såväl plast som betong, då det är en så pass stark och robust konstruktion som är enkel att hantera. Livslängden på över 100 år är i en klass för sig.

Vid extrema lägen måste man ibland trots allt kompromissa –4evergreen Kemfritt.se kan därför även tillverkas i plast eller i betong som alternativ men vi rekommenderar alltid att man använder en högkvalitativa glasfibertank.

Är 4evergreen Kemfritt.se typgodkänd?

Ja, givetvis är 4evergreen Kemfritt.se testat enligt EN12566-3 och CE-märkt som komplett enhet. Sedan 1 juli 2013 krävs CE-märkning för att få gräva ned avloppsprodukter för rening av spillvatten från hushåll.

Vid testerna presterade 4evergreen Kemfritt.se enligt tabellen nedan:

Den 38 veckor långa oberoende tredjepartsutvärderingen är utförd i Tyskland på Europas största och bästa testinstitut för minireningsverk, PIA.

2021 kontrollerade Boverket 4evergreen Kemfritt.se

Vad kostar ett 4evergreen Kemfritt.se?

Kontakta oss gärna för prisuppgift. Vi har egna kontor i hela landet med egen personal [se här].

Önskas en totaloffert inklusive grävning hjälper vi dig givetvis med det också. Vi samarbetar med tusentals entreprenörer över hela landet och lämnar gärna rekommendationer på duktiga entreprenörer i just ditt område och utför kostnadsfria hembesök över hela landet.

Fungerar 4evergreen Kemfritt.se även för fritidshus?

Ja.

Förutsatt att man använder sitt fritidshus så som de flesta svenskar gör fungerar 4evergreen Kemfritt.se utmärkt för fritidshus. Det vill säga under säsongen använder man anläggningen relativt kontinuerligt och under lågsäsong är man inte borta från fritidshuset mer än 4-6 månader.

Tack vare den smarta kontrollenheten och det faktum att 4evergreen Kemfritt.se regleras efter nivå i verket, baserat på verklig belastning, så optimeras driften kontinuerligt och adaptivt. Redan efter 24 timmar går systemet in i semesterläge om ingen inkommande belastning sker. Kontrollenheten reglerar även effekten på luftpumpen efter rådande förutsättningar vilket minskar energiåtgången för att rena avloppsvattnet. Unikt och genialiskt.

Vilka garantier gäller?

Funktionsgaranti – Förutsatt att installation sker enligt anvisning, spillvattnet är av normal kvalitet och kvantitet enligt dimensionering, att serviceavtal vidmakthålls samt att eventuellt utslitna delar byts och slamtömning sker vid behov så kommer systemet att fungera som det är är avsett.

20 års garanti på glasfibertanken förutsatt korrekt installation och förutsättningar.

För elektriska komponenter gäller tillverkarens garantivillkor, dvs normalt 2 år. För privatperson gäller även konsumentköplagens villkor om 3 års garanti för s.k. ursprungligt fel.

Vi använder endast hållbara kvalitetskomponenter med lång livslängd. Systemet har ytterst få slitdelar då vi helt saknar mekaniska pumpar i tanken och elektromagnetiska ventiler i styrskåpet. De få reservdelar vi byter köps in i stora kvantiteter varför våra reservdelspriser är mycket rimliga.

Hur sparar jag pengar genom att välja 4evergreen Kemfritt.se?

4evergreen Kemfritt.se är dimensionerat för maximalt 1 slamtömning per år.

4evergreen Kemfritt.se använder inte kemikalier, vilket kostar ca 1000-1500 sek/år för ett vanligt reningsverk.

4evergreen Kemfritt.se använder inte stora tunga fosforsäckar, vilket kostar ca 9 000 – 14 000 sek/byte för de reningsverk som använder den tekniken. Byte sker varje eller vart annat år, ibland var tredje, för att upprätthålla funktionen. Observera att säcken har en kostnad och bortforsling av den gamla förbrukade säcken har en egen kostnad som kan bli nästan lika dyr som säcken i sig.

4evergreen Kemfritt.se förbrukar endast 0,27 kWh/dygn/p.e. totalt.

4evergreen Kemfritt.se levereras i en tålig hållbar glasfibertank. Inga stora maskiner eller kranlyft behövs som t.ex. vid val av en betongtank, vilket sparar pengar vid installationen. Tanken levereras i ett stycke och kräver inga moment att montera och täta mellan olika delar, till exempel som över- och underdel i en betongtank eller tank och förhöjningshals på en plasttank.

Vad kostar ett serviceavtal?

Vi tillhandahåller service utförd av egen professionell utbildad personal som årligen utför hundratals servicebesök runt om i landet. Om vår serviceorganisation kan ni läsa mer om [här].

Vikten av egen personal och kunskap inom organisationen är något vi tagit fasta på för att kunna leverera högsta kvalitet. För er som funderar på att investera i ett minireningsverk så kontrollera alltid att leverantören är medlem i MRV (branschorganisationen för långsiktiga aktörer i Sverige) samt leverantörens serviceorganisation, hur den är uppbyggd. Möjlighet till service och underhåll är lika viktigt som valet av systemlösning.

Våra priser på standardavtal är enligt nedan (alla priser inklusive moms):

Behövs efterpolering vid installation av 4evergreen Kemfritt.se?

Varje enskild fastighet har unika förutsättningar och en bedömning i varje enskilt fall görs av kommunens miljökontor utifrån dessa. Normalt väljer man en placering och utsläppspunkt med omsorg för att minska risk för påverkan av omgivningen och således leds renat vatten till denna plats utan krav på efterpolering.

Normal hälsoskyddsklass (skiljs från miljöskyddsklass) råder om det inte finns några platser i närheten av utsläppspunkten som är särskilt känsliga för bakterier. Känsliga platser är till exempel vattentäkter, badplatser och djurbeten. Kommunen tar även extra hänsyn till områden med särskilda naturvärden eller om det finns risk att den sammanlagda belastningen från grannskapets avlopp riskerar att bli för hög. Nästan alltid kan man dock placera reningsverket så att avståndet till känsliga objekt är så stort att efterpolering inte behövs. Vanligast är att man i sådana fall släpper utloppsvattnet i en enkel stenkista eller makadambädd men även diken och dräneringsledningar kan användas.

Om man inte kan förlägga utsläppspunkten tillräckligt långt ifrån känsliga platser så råder hög hälsoskyddsklass. Miljökontoret ställer då ofta krav på en bakteriedödande efterpolering. Exempelvis kan en liten hygieniseringsbädd eller en UV-modul installeras.

Luktar det från en 4evergreen Kemfritt.se?

4evergreen Kemfritt.se är garanterat luktfritt!

Många reningsverk har en inbyggd anaerob (icke syresatt) första kammare som de kallar slamavskiljning eller försedimentering. Detta är mycket vanligt och även våra första versioner av reningsverk innehöll detta försteg. Nackdelen med dessa försteg är att det kan lukta från dem. Det är en icke syresatt del av processen där röta och förruttnelse sker och rötgaser bildas, vilket inte är önskvärt.

I 4evergreen Kemfritt.se har vi eliminerat denna icke syresatta kammare och försteg. Allt inkommande avlopps- vatten syresätts och det bildas därför ingen röta eller förruttnelse, ingen rötgas avgår.

– 4evergreen Kemfritt.se är därför luktfri.

Kan man nå hög miljöskyddsnivå utan kemikalier?

Här svarar de flesta leverantörer idag nej, och det gjorde vi också tidigare. För att förtydliga hur rening av fosfor går till kommer nedan en redogörelse över metoderna som fungerar.

För att reducera totalfosfor i spillvatten med minst 90% procent (hög skyddsnivå) krävs alltid en kemisk reaktion. Detta innebär att det i avloppsvattnet sker en reaktion i någon form så att fosfor binds till en jon och bildar en större partikel och faller ned till botten av tanken, så kallat kemslam. Alternativt så kan fosforn bindas in i ett filtermaterial där materialet i sig har en laddning som binder in själva fosforn, en så kallad fosforfälla.

Absolut vanligast är användning av flockningsmedel som reagerar med fosforn i spillvattnet och bildar slam. Metoden är vedertagen och beprövad och regleras på olika sätt i olika typer av system. Flockningsmedel är oftast järn eller aluminiumbaserade och behöver fyllas på 1-2 ggr/år för att funktionen skall upprätthållas.

En annan reningsmetod låter spillvattnet passera genom kemikalier i fast form i en så kallad fosforfälla. Fällan består av en storsäck på 500kg fylld av reaktivt kalkkrossmaterial. Det reaktiva materialet tillverkas av bergkross som bryts i stora dagbrott i Polen. Krosset bakas sedan i stora ugnar för att aktiveras. Denna metod är passiv men kräver kostsamma byten med jämna mellanrum i vissa fall varje år.

Vår metod att rena fosfor bygger på att även vi tillsätter en jon i vattnet. Vi har dock inte detta i flytande from som flockningsmedel eller som stor säck med kalkkross. Vi använder istället en certifierad och verifierad metod i form av en offeranodteknik. Vi lösgör joner i avloppsvattnet genom att de spjälkas loss från vår offeranod och blandas i vattnet som laddade joner. Jonerna drar åt sig fosfor, precis som vid tillsättning av kemikalier, och bildar en större partikel som faller till botten av tanken. Processen är unik och den första certifierade lösningen på marknaden för detta ändamål. Anoden vi använder byts efter 1-3 år beroende på belastning och krav på reningsgrad.

Vissa leverantörer hävdar idag att de kan rena upp till 90% reduktion utan någon form av förbrukningsmaterial likt ovan. Detta är på småskalig rening ej möjligt då det kräver extremt harmoniserade flöden utan förekomst av midsommarfirande och andra toppbelastningar samt att det kräver ett kontinuerligt borttagande av överskottsslam. Fosfor går inte att trolla bort. Vid etablering av en biologisk biomassa binds stora delar av fosforn in i de bakterier som växer till och då kan en stor del av fosforn “reduceras” genom denna tillväxt. Reduktionen kommer sedan att avstanna när processen är etablerad.

Hur ansöker jag om att få gräva ned en anläggning?

Kommunen har ansökningshandlingar att hämta eller ladda ner.

Vi hjälper er kostnadsfritt med att fylla i en ansökan och talar gärna med kommunen om ni vill. Vi har erfarenhet och kunskap som förkortar och förenklar handläggningstiden. Kontakta någon av våra säljare [se här] så hjälper de er.

Om ni vill lämnar vi gärna förslag på några erfarna entreprenörer som kan hjälpa er med anläggningsarbetet. Har ni redan bestämt er för en entreprenör går det också bra.

I vilka storlekar tillverkas 4evergreen Kemfritt.se?

4evergreen Kemfritt.se tillverkas i storlekarna 1, 2 eller 3 hushåll. Det går givetvis att parallellkoppla 2 st 3 hushållssystem så att 6 hushåll kan ansluts.

Vi levererar givetvis större reningsverk men inte i denna konfiguration. Kontakta oss för mer information rörande era behov om de är större än 3 hushåll.

Vad innebär skyddsnivå?

Hög respektive normal skyddsnivå är de två olika kravnivåer som används för enskilda avloppsanläggningar avsedda för rening av hushållsspillvatten. En fastighets skyddsnivå bestäms av kommunens miljökontor och beror på olika faktorer, exempelvis avstånd till vattendrag. Nivåerna anger hur stor del av de övergödande ämnen som finns i avloppsvattnet som måste reduceras innan du får släppa ut det i naturen. Normalt anger man hur många procent av ursprunglig mängd som din avloppsanläggning måste klara av att rena.

Normal skyddsnivå innebär:
BOD* 90% rening
Totalfosfor 70% rening
(för Totalkväve finns inget krav)
Hög miljöskyddsnivå innebär:
BOD 90%
Totalfosfor 90%
Totalkväve 50%
*) BOD är en engelsk förkortning som står för Biological Oxygen Demand
Observera att skyddsnivå inte skall sammanblandas med Hälsoskyddsklass.