Skip to main content

Frågor och svar

Vi ger svar på dina frågor.

Här hittar du svar på våra mest vanliga frågor kring vårt koncept 4evergreen kemfritt.se och produkterna vi erbjuder. Hittar du inte svaret du söker här? Välkommen att ta kontakt med oss på 08-4100 77 27.

Hur fungerar 4evergreen kemfritt.se?

4evergreen Kemfritt.se är vårt koncept där vi erbjuder er olika tekniklösningar
för att rena avloppsvatten helt utan kemikalier, oavsett skyddsnivå.

I snart 20 år har vi funnits på den svenska marknaden och är idag en nationell ledande leverantör av prefabricerade avloppslösningar för små och medelstora behov. Under åren vi har varit verksamma har vi successivt utvecklat och breddat vårt produkterbjudande och kan idag stoltsera med den bredaste teknikportföljen i Sverige för enskilt avlopp. Inte nog med det, vi kan även stoltsera med att vi är den enda leverantören som kan erbjuda er en teknisk lösning utan kemikalier, oavsett skyddsnivå.

För er som saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet ställs det krav enligt lag att rena allt eller vissa delar av ert avloppsvatten. Oavsett era behov eller krav så kan vi hjälpa er. Från den enklare gråvattenreningen, till er med behov av att rena såväl gråvatten som WC-vatten till normal skyddsnivå, hög skyddsnivå eller varför inte till den allra högsta nivån där vi cirkulerar vattnet, dvs ett kretslopp av vatten där WC-stolen spolas om och om igen med renat avloppsvatten.

Läs mer om oss och vårt koncept 4evergreen Kemfritt.se [läs här].

Vad innebär skyddsnivå?

Hög respektive normal skyddsnivå är de två olika kravnivåer som används för enskilda avloppsanläggningar avsedda för rening av hushållsspillvatten. En fastighets skyddsnivå bestäms av kommunens miljökontor och beror på olika faktorer, exempelvis avstånd till vattendrag. Nivåerna anger hur stor del av de övergödande ämnen som finns i avloppsvattnet som måste reduceras innan du får släppa ut det i naturen. Normalt anger man hur många procent av ursprunglig mängd som din avloppsanläggning måste klara av att rena.

Normal skyddsnivå innebär:
BOD* 90% rening
Totalfosfor 70% rening
(för Totalkväve finns inget krav)
Hög miljöskyddsnivå innebär:
BOD 90%
Totalfosfor 90%
Totalkväve 50%
*) BOD är en engelsk förkortning som står för Biological Oxygen Demand
Observera att skyddsnivå inte skall sammanblandas med Hälsoskyddsklass.

Vi behöver endast rena gråvatten (ej WC). Kan man göra det Kemfritt.se?

Ja, vi kan rena BDT-avlopp (gråvatten) utan kemikalier. Vi renar det till och med utan el.

Att en fastighet har separat avlopp för gråvatten (Bad-, Disk- och Tvättvatten) och WC är i vissa områden vanligt förekommande. WC går då ofta till sluten tank eller så finns det ett utedass eller annan torr lösning för WC avloppet.

För att rena BDT-avloppet behövs det normalt en reningsanläggning. I vårt koncept 4evergreen Kemfritt.se så kan vi erbjuda en kompakt prefabricerad lösning som fungerar helt utan kemikalier, till och med utan el.

4evergreen BDT på burk är en produkt lämplig för att rena BDT-vatten från enskild fastighet. Lösningen renar helt passivt utan el, kemikalier eller pumpar. Allt i en och samma burk.

För mer information om just 4evergreen BDT på burk
finns att tillgå på: www.bdtpåburk.se

Kan man nå normalt miljöskydd utan kemikalier?

Normal skyddsnivå innebär en reduktion av BOD till 90% och fosfor till 70%.

Förr så trodda vi i Sverige att en infiltration eller markbädd kunde rena till dessa nivåer och infiltration och markbädd är därför en vanligt förekommande lösning för enskilt avlopp. Allt eftersom nya studier och kunskapen ökat inom området har vi insett att reningen i de traditionella teknikerna infiltration och markbädd inte är vad vi tidigare trott. Därför är det idag inte längre tillåtet att anlägga infiltration eller markbäddar utan att komplettera med fosforrening.

Då den gamla tekniken inte klarar kraven så har vi glädjen att kunna erbjuda en modern komplett och effektiv lösning för rening av avloppsvatten till normal skyddsnivå.

4evergreen Kemfritt.se Normal powered by Bio Max är minireningsverket för dig som saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet. 4evergreen Kemfritt.se Normal lämpar sig såväl för permanentboende liksom för fritidsboende och renar bad-, disk-, tvätt- och WC vatten. Unikt med 4evergreen Kemfritt.se Normal är den certifierade reningen av fosfor, något som sker helt utan användning av förbrukningsmaterial. En unik biomassa HLT400 nyttjas i en helt biologisk process innehållande en speciell jäsningssekvens. Denna biologiska process har genomgått gedigen testning och bl.a. certifierats enligt gällande EU normer EN12566-3 och svenska krav.

Vår metod är dokumenterat den som fungerar för biologisk småskalig fosforrening.
– På riktigt.

Fördelar med 4evergreen Kemfritt.se Normal:

 • Låg driftkostnad – inga förbrukningsmaterial för fosforrening.
 • Inga mekaniska pumpar i tanken.
 • EN12566-3 certifierad för svenska krav.
 • Välbeprövad – Över 3000 system i drift.
 • All rening sker utan kemikalier, inget förbrukningsmaterial används.
 • Ersätter slamavskiljare med markbädd/infiltration och fosforfälla.
 • Rikstäckande organisation.
 • Inget behov av att byta 500 kg filtermassa.
 • Unik biomassa och process möjliggör biologisk rening av fosfor.
 • Support ingår kostnadsfritt, ej behov av årliga avgifter.

Läse mer om 4evergreen Kemfritt.se Normal powered by Bio Max [klicka här]

Kan man nå högt miljöskyddsnivå utan kemikalier?

Här svarar de flesta leverantörer idag nej, och det gjorde vi också tidigare. För att förtydliga hur rening av fosfor går till kommer nedan en redogörelse över metoderna som fungerar.

För att reducera totalfosfor i spillvatten med minst 90% procent (hög skyddsnivå) krävs alltid en kemisk reaktion. Detta innebär att det i avloppsvattnet sker en reaktion i någon form så att fosfor binds till en jon och bildar en större partikel och faller ned till botten av tanken, så kallat kemslam. Alternativt så kan fosforn bindas in i ett filtermaterial där materialet i sig har en laddning som binder in själva fosforn, en så kallad fosforfälla.

Absolut vanligast är användning av flockningsmedel som reagerar med fosforn i spillvattnet och bildar slam. Metoden är vedertagen och beprövad och regleras på olika sätt i olika typer av system. Flockningsmedel är oftast järn eller aluminiumbaserade och behöver fyllas på 1-2 ggr/år för att funktionen skall upprätthållas.

En annan reningsmetod låter spillvattnet passera genom kemikalier i fast form i en så kallad fosforfälla. Fällan består av en storsäck på 500kg fylld av reaktivt kalkkrossmaterial. Det reaktiva materialet tillverkas av bergkross som bryts i stora dagbrott i Polen. Krosset bakas sedan i stora ugnar för att aktiveras. Denna metod är passiv men kräver kostsamma byten med jämna mellanrum i vissa fall varje år.

Vår metod att rena fosfor bygger på att även vi tillsätter en jon i vattnet. Vi har dock inte detta i flytande from som flockningsmedel eller som stor säck med kalkkross. Vi använder istället en certifierad och verifierad metod i form av en offeranodteknik. Vi lösgör joner i avloppsvattnet genom att de spjälkas loss från vår offeranod och blandas i vattnet som laddade joner. Jonerna drar åt sig fosfor, precis som vid tillsättning av kemikalier, och bildar en större partikel som faller till botten av tanken. Processen är unik och den första certifierade lösningen på marknaden för detta ändamål. Anoden vi använder byts efter 1-2 år beroende på belastning och krav på reningsgrad.

Vissa leverantörer hävdar idag att de kan rena upp till 90% reduktion utan någon form av förbrukningsmaterial likt ovan. I vanliga SBR processer eller genom bio-P process. Detta är på småskalig rening ej möjligt då det kräver extremt harmoniserade flöden utan förekomst av midsommarfirande och andra toppbelastningar samt att det kräver ett kontinuerligt borttagande av överskottsslam. För bio-P att fungera fungera krävs det en högre andel flyktiga
fettsyror i avloppsvattnet. I kommunala reningsverk med bio-P process tillsätts dessa och ofta kemikalier för att nå högsta grad av rening i avseende på fosfor. 
Fosfor går inte att trolla bort. Vid etablering av en biologisk biomassa binds stora delar av fosforn in i de bakterier som växer till och då kan en stor del av fosforn “reduceras” genom denna tillväxt. Reduktionen kommer sedan att avstanna när processen är etablerad.

I vårt koncept 4evergreen Kemfritt.se erbjuder vi för hög skyddsnivå kemfritt.se Hög powered by Puroo. Ett minireningsverket för dig som
saknar anslutning till det kommunala avloppsnätet. Konceptet 4evergreen Kemfritt.se Hög lämpar sig såväl för permanentboende liksom för fritidsboende och renar bad-, disk-, tvätt- och WC-vatten. Unikt med 4evergreen Kemfritt.se Hög är den certifierade reningen av fosfor, något som sker helt utan användning av kemikalier eller filtermassa. Den beprövade SBR processen (satsvis rening) från tyskla ATB som systemet bygger på, finns idag i över 100 000 installerade system runt om i världen. För att möta de tuffa svenska kraven på fosforrening är systemet certifierat med en process för att rena fosfor helt utan kemikalier eller filtermassa. Fosfor renas istället genom att fosforbindande joner frigörs när el växelvis går genom speciella offeranoder placerade i systemet. Jonerna binder fosfor till sig och bildar en partikel som
faller ned till botten av tanken och blir en del av slammet i systemet.

Fördelar med 4evergreen Kemfritt.se Hög powered by Puroo:

 • Inga mekaniska pumpar i tanken.
 • EN12566-3 certifierad för svenska krav.
 • Välbeprövad – Över 100 000 system i drift.
 • All rening sker utan kemikalier.
 • Ersätter slamavskiljare med markbädd/infiltration och fosforfälla.
 • Rikstäckande försäljnings- och serviceorganisation.
 • Låg driftkostnad.
 • Inget behov av att byta 500 kg filtermassa.
 • Reningsverket kan levereras i plast, betong eller glasfiber.
 • Leverans direkt från Eskilstuna

Läs mer om 4evergreen Kemfritt.se Hög powered by Puroo [klicka här]

Vad skiljer 4evergreen kemfritt.se från konkurrenterna?

Vårt koncept 4evergreen Kemfritt.se och vårt totala erbjudande är unikt på marknaden. Vi är den leverantören som idag tillhandahåller den bredaste teknikportföljen för småskalig avloppsvattenrening i Sverige. Detta gör att vi alltid kan välja mellan flertalet olika tekniklösningar som kan lämpa sig för just er fastighet. Många kollegor i branschen har en eller två lösningar och kommer alltid erbjuda er dessa oavsett om det finna andra mer lämpade val för er.

Den svenska marknaden domineras i dagsläget av minireningsverk som arbetar med olika varianter av aktiv slamrening och tekniker med anaeroba slamavskiljarsteg och kemisk fällning eller stora säckar med fosforbindande material. I konceptet 4evergreen Kemfritt.se har vi baserat på vår närmar 20års närvaro i den svenska marknaden tagit avloppsvattenrening till en ny nivå med fokus på småskalig kemikaliefri avloppsvattenrening.

Utöver en bra produkt levererar vi högklassig service med egen organisation som täcker hela landet.

Kommer min kommun att godkänna 4evergreen Kemfritt.se ?

Ja, definitivt. Miljö- och hälsoskyddskontoren ute i landet är mycket nöjda med vårt koncept 4evergreen Kemfritt.se och våra unika miljövänliga lösningar för att nå den nivå av rening som efterfrågas. Att vi tillhandahåller dessa robusta lösningar i Sverige för våra unika förutsättningar och arbetar utan kemikalier eller fosforbindande material i storsäck som lämnar ett aggressivt högt pH värde är givetvis även för kommunen önskvärt, precis som för fastighetsägaren.

Det som övertygar mest är att våra olika lösningar i konceptet 4evergreen Kemfritt.se är genuint robusta i såväl konstruktion som funktion. Inga mekaniska pumpar, inga elektromagnetiska ventiler nere i tankarna och väl tilltagen volym för slamlagring bäddar för en bekymmersfri tillvaro som fastighetsägare. Brister i robusthet är annars huvudanledningen till att vissa kommuner är skeptiska till reningsverk.

Samtliga produkter vi erbjuder i vårt koncept 4evergreen Kemfritt.se har genomgått certifieringar och oberoende tester enligt gällande standard och lever upp till de krav som ställs i Sverige idag. Vi tillhandahåller all dokumentation till miljökontoren och bistår i er ansökan om så önskas.

Vad är fördelarna med en glasfibertank?

En glasfibertank är robust och billig att installera. Den kräver inga stora maskiner eller kranar för att lyftas på plats och den tål att slamtömmas år efter år utan att ta skada och vittrar inte sönder med tiden. Tanken levereras i ett stycke och det föreligger ingen risk för att det läcker in dagvatten i skarvar mellan olika delar av tanken.

Samtliga av våra glasfiberarmerade tankar för olika ändamål tillverkas i Eskilstuna i OP Glasfibers regi, med över 25 års erfarenhet av byggnation av glasfiberarmerade produkter. Entreprenörer med erfarenhet i branschen föredrar alltid glasfiber framför såväl plast som betong, då det är en så pass stark och robust konstruktion som är enkel att hantera. Livslängden på över 100 år är i en klass för sig.

Är produkterna i konceptet 4evergreen Kemfritt.se typgodkända?

Ja, givetvis är de olika produkter vi erbjuder i konceptet 4evergreen Kemfritt.se testade enligt EN12566-3 och CE-märkta. Sedan 1 juli 2013 krävs CE-märkning för att få gräva ned avloppsprodukter för rening av spillvatten från hushåll.

Kontakta oss för mer information om våra olika produkter och prestandadeklarationer över certifieringar.

Vad kostar ett enskilt avlopp utan kemikalier?

Kontakta oss gärna för prisuppgift. Vi har egna kontor i hela landet med egen personal [se här].

Önskas en totaloffert inklusive grävning hjälper vi dig givetvis med det också. Vi samarbetar med hundratal entreprenörer över hela landet och lämnar gärna rekommendationer på duktiga entreprenörer i just ditt område och utför kostnadsfria hembesök över hela landet.

Fungerar 4evergreen Kemfritt.se även för fritidshus?

Ja.

Förutsatt att man använder sitt fritidshus så som de flesta svenskar gör fungerar samtliga lösningar i konceptet 4evergreen Kemfritt.se utmärkt för fritidshus. Det vill säga under säsongen använder man anläggningen relativt kontinuerligt och under lågsäsong är man inte borta från fritidshuset mer än 4-6 månader.

Kontakta oss för mer information då de olika tekniklösningarna vi erbjuder kan skilja sig åt.

Hur sparar jag pengar genom att välja 4evergreen Kemfritt.se?

4evergreen Kemfritt.se är dimensionerat för maximalt 1 slamtömning per år.

4evergreen Kemfritt.se använder inte kemikalier, vilket kostar ca 1000-1500 sek/år för ett vanligt reningsverk.

4evergreen Kemfritt.se använder inte stora tunga fosforsäckar, vilket kostar ca 9 000 – 14 000 sek/byte för de reningsverk som använder den tekniken. Byte sker varje eller vart annat år, ibland var tredje, för att upprätthålla funktionen. Observera att säcken har en kostnad och bortforsling av den gamla förbrukade säcken har en egen kostnad som kan bli nästan lika dyr som säcken i sig.

4evergreen Kemfritt.se förbrukar endast 0,27 kWh/dygn/p.e. totalt.

4evergreen Kemfritt.se levereras i en tålig hållbar glasfibertank. Inga stora maskiner eller kranlyft behövs som t.ex. vid val av en betongtank, vilket sparar pengar vid installationen. Tanken levereras i ett stycke och kräver inga moment att montera och täta mellan olika delar, till exempel som över- och underdel i en betongtank eller tank och förhöjningshals på en plasttank.

Vad kostar ett serviceavtal på Normal skyddsnivå?

Service när det behövs

Vi är en av få aktörer inom enskilt avlopp i Sverige som har en egen
rikstäckande serviceorganisation. Årligen utför vi över 5000 planerade
aktiviteter runt om i landet. Våra olika systemlösningar kräver olika nivåer av
tillsyn och service. För er som väljer våra enklare lösningar så som
4evergreen Kemfritt.se Normal, erbjuder vi alltid fri telefonsupport. Det
innebär att ni som fastighetsägare utför och tillser ert system med vår
support på distans. I de fall ni som brukare inte vill utföra tillsyn på er anläggning erbjuder vi alltid er att teckna ett avtal med oss, eller för den delen ringa ut oss när det behövs. – vi kallar det: Service när det behövs.

Om vår serviceorganisation kan ni läsa mer om [här].

Vad kostar ett serviceavtal på Hög skyddsnivå?

Vi tillhandahåller service utförd av egen professionell utbildad personal som årligen utför hundratals servicebesök runt om i landet. Om vår serviceorganisation kan ni läsa mer om [här].

Vikten av egen personal och kunskap inom organisationen är något vi tagit fasta på för att kunna leverera högsta kvalitet. För er som funderar på att investera i ett minireningsverk så kontrollera alltid att leverantören är medlem i MRV (branschorganisationen för långsiktiga aktörer i Sverige) samt leverantörens serviceorganisation, hur den är uppbyggd. Möjlighet till service och underhåll är lika viktigt som valet av systemlösning.

Våra priser på standardavtal är enligt nedan (alla priser inklusive moms):

Behövs efterpolering vid installation av 4evergreen Kemfritt.se?

Varje enskild fastighet har unika förutsättningar och en bedömning i varje enskilt fall görs av kommunens miljökontor utifrån dessa. Normalt väljer man en placering och utsläppspunkt med omsorg för att minska risk för påverkan av omgivningen och således leds renat vatten till denna plats utan krav på efterpolering.

Normal hälsoskyddsklass (skiljs från miljöskyddsklass) råder om det inte finns några platser i närheten av utsläppspunkten som är särskilt känsliga för bakterier. Känsliga platser är till exempel vattentäkter, badplatser och djurbeten. Kommunen tar även extra hänsyn till områden med särskilda naturvärden eller om det finns risk att den sammanlagda belastningen från grannskapets avlopp riskerar att bli för hög. Nästan alltid kan man dock placera reningsverket så att avståndet till känsliga objekt är så stort att efterpolering inte behövs. Vanligast är att man i sådana fall släpper utloppsvattnet i en enkel stenkista eller makadambädd men även diken och dräneringsledningar kan användas.

Om man inte kan förlägga utsläppspunkten tillräckligt långt ifrån känsliga platser så råder hög hälsoskyddsklass. Miljökontoret ställer då ofta krav på en bakteriedödande efterpolering. Exempelvis kan en liten hygieniseringsbädd eller en UV-modul installeras.

Luktar det från ett enskilt avlopp utan kemikalier?

Våra kemikaliefria lösningar är garanterat luktfria!

Kontakta oss så berättar vi mer om den lösning som passar era krav och förutsättningar och varför den inte luktar.

 

Hur ansöker jag om att få gräva ned en anläggning?

Kommunen har ansökningshandlingar att hämta eller ladda ner.

Vi hjälper er kostnadsfritt med att fylla i en ansökan och talar gärna med kommunen om ni vill. Vi har erfarenhet och kunskap som förkortar och förenklar handläggningstiden. Kontakta någon av våra säljare [se här] så hjälper de er.

Om ni vill lämnar vi gärna förslag på några erfarna entreprenörer som kan hjälpa er med anläggningsarbetet. Har ni redan bestämt er för en entreprenör går det också bra.

I vilka storlekar kan ni rena utan kemikalier?

Vi kan tillhandahålla kemikaliefri avloppsvattenrening i storlekar från ett hushåll upp till 150 hushåll, beroende på skyddsnivå. Kontakta oss så berättar vi mer.